Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково – педагогічних працівників

wym-1597093308919

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок визнання результатів підвищення кваліфікації
педагогічних працівників в Зелнському ліцеї

І.Загальна частина

1. Це Положення розроблено на підставі Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року № 800 із змінами від 27 грудня 2029 року № 1133 та Законів України «Про освіту», «Про повну загальну освіту»

2. Положення визначає порядок визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічних працівників в Доротищенській гімназії.

3. Педагогічні працівники забов’язані постійно підвищувати свою кваліфікацію.

4. Педагогічні працівники можуть підвищувати кваліфікацію за різними формами, видами.

Формами підвищення кваліфікації є інституційна (очна (денна, вечірня), заочна, дистанційна, мережева), дуальна, на робочому місці, на виробництві тощо. Форми підвищення кваліфікації можуть поєднуватись. Основними видами підвищення кваліфікації є: навчання за програмою підвищення кваліфікації, у тому числі участь у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо

5. Педагогічні працівники самостійно обирають конкретні форми, види, напрями та суб’єктів надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації (далі суб’єкти підвищення кваліфікації).

6.Суб’єктом підвищення кваліфікації може бути заклад освіти, наукова установа, інша юридична чи фізична особа, у тому числі фізична особа-підприємець, що проводить освітню діяльність у сфері підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

7. Педагогічні працівники можуть підвищувати кваліфікацію у різних суб’єктів підвищення кваліфікації.

8. Програма підвищення кваліфікації затверджується суб’єктом підвищення кваліфікації та повинна містити інформацію про її розробника, найменування, мету, напрям, зміст, обсяг (тривалість), що встановлюється в годинах та/або в кредитах ЄКТС, форму (форми) підвищення кваліфікації, перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться /набуватимуться (загальні, фахові тощо). Програма підвищення кваліфікації може містити і іншу інформацію.

9.Суб’єкти підвищення кваліфікації забезпечують відкритість і доступність інформації про кожну власну програму підвищення кваліфікації шляхом її оприлюднення на своїх вебсайтах.

10. За результатами проходження підвищення кваліфікації педагогічним працівникам видається документ про підвищення кваліфікації, технічний опис, дизайн, спосіб виготовлення, порядок видачі та обліку якого визначається відповідним суб’єктом підвищення кваліфікації. Перелік виданих документів про підвищення кваліфікації оприлюднюється на вебсайті суб’єкта підвищення кваліфікації протягом 15 календарних днів після їх видачі та повинен містити таку інформацію: прізвище та ініціали (ініціали імені) педагогічного працівника, який пройшов підвищення кваліфікації; форму, вид, тему (напрям, найменування) підвищення кваліфікації та його обсяг (тривалість) в годинах або кредитах ЄКТС; дату видачі та обліковий запис документа про підвищення кваліфікації. У документі про підвищення кваліфікації повинні бути зазначені: повне найменування суб’єкта підвищення кваліфікації (для юридичних осіб) або прізвище, ім’я по батькові (у разі наявності) фізичної особи, яка надає освітні послуги з підвищення кваліфікації педагогічним працівникам (для фізичних осіб, утому числі фізичних осіб-підприємців); тема (напрям, найменування), обсяг (тривалість) підвищення кваліфікації у годинах та /або кредитах ЄКТС; прізвище, ім’я та по батькові ( у разі наявності) особи, яка підвищила кваліфікацію; опис досягнутих результатів навчання; дата видачі та обліковий запис документа; найменування посади ( у разі наявності), прізвище, ініціали особи, яка підписала документ від імені суб’єкта підвищення кваліфікації та її підпис.

ІІ. Визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників

11. Результати підвищення кваліфікації у суб’єктів підвищення кваліфікації, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою, не потребують окремого визнання чи підтвердження. Результати підвищення кваліфікації у інших суб’єктів підвищення кваліфікації визнаються рішенням педагогічної ради відповідного закладу освіти відповідно до Положення про порядок визнання результатів педагогічних працівників у Доротищенській гімназії

12. Педагогічний працівник протягом одного місяця після завершення підвищення кваліфікації подає до педагогічної ради закладу освіти клопотання про визнання результатів підвищення кваліфікації та документ про проходження підвищення кваліфікації.

13.У разі підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти (самоосвіти) замість документа про підвищення кваліфікації подається звіт про результати підвищення кваліфікації або творча робота, персональне розроблення електронного освітнього ресурсу, що виконані в процесі (за результатами) підвищення кваліфікації та оприлюднені на вебсайті закладу освіти та/або в електронному портфоліо педагогічного працівника (у разі наявності). Форму звіту визначає заклад освіти.

14.Клопотання протягом місяця з дня його подання розглядається на засіданні педагогічної ради закладу освіти.

15. Для визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічна рада заслуховує педагогічного працівника щодо якості реалізації програми підвищення кваліфікації, результатів підвищення кваліфікації, дотримання суб’єктом підвищення кваліфікації умов договору та повинна прийняти рішення про:

визнання результатів підвищення кваліфікації;

невизнання результатів підвищення кваліфікації.

Однією з основних умов такого визнання має бути набуття педагогічним працівником нових та/або вдосконалення наявних компетентностей (знань, умінь, навичок тощо)

16. У разі невизнання результатів підвищення кваліфікації педагогічна рада закладу освіти може надати рекомендації педагогічному працівнику щодо повторного підвищення кваліфікації у інших суб’єктів підвищення кваліфікації та/або прийняти рішення щодо неможливості подальшого включення такого суб’єкта підвищення кваліфікації до плану підвищення кваліфікації закладу освіти до вжиття ним дієвих заходів з підвищення якості надання освітніх послуг

17.Результатом підвищення кваліфікації педагогічних працівників у суб’єктів підвищення кваліфікації, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою, може бути присвоєння їм повних та/або часткових професійних та/або освітніх кваліфікацій у встановленому законодавством порядку (згідно з частиною другою статті 59 Закону України «Про освіту»)

18. Окремі види діяльності педагогічних працівників (участь у програмах академічної мобільності, наукове стажування, самоосвіта, здобуття наукового ступеня, вищої освіти, а також участь у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо), що провадилася поза межами плану підвищення кваліфікації закладу освіти, можуть бути визнані як підвищення кваліфікації відповідно до цього Порядку.

19.Процедура зарахування окремих видів діяльності, їх результатів та обсяг підвищення кваліфікації педагогічних працівників визначаються педагогічною радою відповідного закладу освіти.

20. Участь педагогічних працівників у програмах академічної мобільності на засадах, визначених Законами України“Про освіту”,“Про вищу освіту”,Положенням про порядок реалізації права на академічну мобільність, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 р. № 579 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 66, ст. 2183), та іншими актами законодавства, визнається педагогічною радою відповідного закладу як підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

21.Обсяг підвищення кваліфікації шляхом участі педагогічного працівника у програмі академічної мобільності зараховується в межах визнаних результатів навчання, але не більше ніж 30 годин або один кредит ЄКТС на рік.

22. Результати інформальної освіти (самоосвіти) педагогічних працівників, які мають науковий ступінь та/або вчене, почесне чи педагогічне звання (крім звання «старший учитель»), можуть бути визнані педагогічною радою закладу освіти як підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

23. Обсяг підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти (самоосвіти) зараховується відповідно до визнаних результатів навчання, але не більше 30 годин або одного кредиту ЄКТС на рік.

24. Здобуття першого (бакалаврського), другого (магістерського) рівня вищої освіти, третього (освітньо-наукового/освітньо-творчого) рівня або наукового рівня вищої освіти вперше або за іншою спеціальністю у межах професійної діяльності або галузі знань визнається як підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Водночас таке «визнання» не може замінити обов’язок кожного педагогічного працівника щорічно підвищувати власну кваліфікацію і педагогічну майстерність. Тому таке «визнання» може відбутися лише одноразово ( у рік подання до закладу освіти відповідного диплому про освіту)